Businessbooksummariesreview.com

changes men made in the country

Hoofdvraag : Welke veranderingen heeft de mens aangebracht in het natuurlandschap?
Deelvragen : -Waarom zijn de tegewoordige polders destijds drooggelegd?
-Waarom liggen er zoveel sloten in de polder?
-Waarom is er een ringvaart gebouwd om de polder?
Antwoord op de deelvraag: "Waarom zijn de tegewoordige polders destijds drooggelegd?"
Waarom het beemstermeer, het Purmermeer en het Wijde Wormermeer zijn drooggelegd? Daar zijn vier redenen voor, namelijk:
In de middeleeuwen waren vaak hevige stormenmet harde westenwinden die het slappe veen wegsloegen.
In de 17e eeuw beschikten onder andere Amsterdamse kooplieden over veel geld dat ze hadden verdiend met de handel op Indië. Dit gebruikten ze om de aanleg van nieuwe landbouwgrond in de droogmakerijen te betalen. Een van dezeheette van Os. Vandaar dat een van de mooiste en oudste boederijen in de Beemster zo heet.
De windwatermolens werden steeds beter zodat steeds grotere oppervlakten leeggemalen konden worden. De Beemster is met maar liefsst 50 molens drooggemalen. Ook vond men de zogenaamde molengang uit.
Voor de aanleg van de ringdijken en vaarten had je veel personeel nodig. Alles moest met de hand gebeuren. De ringdijk van de Beemster is 37,5 kilometer lang en is geheel met de hand gegraven.
Antwoord op de deelvraag: "Waarom liggen er zoveel sloten in en dijken om de polder?"
Onze omgevingbestond in de tijd dat het werd ontwaterd uit een bijna geheel aaneengesloten veengebied. Het gebied was bijna onbewoonbaar, omdat veen voor ongeveer 80 á 90 procent uit water bestaat. Om dit gebied bruikbaar te maken, moesten de mensen dus sloten gaan graven om het gebied te ontwateren. Dit hebben ze zeer uitgebreid gedaan. Alle sloten in de polder zijn metmensenhanden gegraven. In de veenwidegebieden zie je dus veel, rechte en brede sloten. Als er toch een kronkel in zit, dan komt dit door een vroeger stroompje. Een nadeel van deze…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Hi!
I'm Harold

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out